Regulamin korzystania i zakupu w sklepie internetowym VPLAB

W celu korzystania ze sklepu internetowego VPLAB SIA, nr rej. Nr 40203032621, adres prawny: Visbijas prospekts 7, Riga, LV - 1014, zwanej dalej Spółką, strony internetowej sklepu internetowego www.vplab.lv, a także w celu zakupu sprzedawanych tam towarów Spółki, klient sklepu internetowego, zwany dalej Klientem, zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu korzystania i zakupu sklepu internetowego Spółki, zwanego dalej Regulaminem.

 1. Warunki ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa tryb, w jakim Spółka sprzedaje i dostarcza towary, zwane dalej Towarami, które są umieszczone w sklepie internetowym Spółki www.vplab.lv, zwanym dalej Sklepem internetowym. Klient nabywa i przyjmuje Towar zgodnie z asortymentem wskazanym w zamówieniu złożonym na stronie Sklepu internetowego, zwanym dalej Zamówieniem.

1.2. Prawo własności do Towaru przechodzi na Klienta w dniu dokonania pełnej zapłaty i odbioru Towaru.

1.3. W przypadku zawarcia umowy kupna Towaru (w rozumieniu niniejszego Regulaminu - Zamówienia) w Sklepie internetowym, uznaje się, że pomiędzy Spółką a Klientem została zawarta umowa na odległość. Pomimo powyższego, uprawnienia wynikające z takich umów zawieranych na odległość dotyczą wyłącznie tych Klientów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są jednoznacznie uznawani za konsumentów (tj. osoby fizyczne).

1.4. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Klient potwierdza, że jest osobą zdolną do czynności prawnych lub w przypadku osoby prawnej działa odpowiednio do upoważnionej osoby zdolnej do czynności prawnych.

1.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze Sklepu internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Warunków i/lub przepisów prawnych, Firma ma prawo jednostronnie, bez wchodzenia na drogę sądową, odstąpić od zamówienia Klienta i/lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

2. Bezpieczeństwo

2.1. Klient nieodwołalnie potwierdza, że nie będzie korzystał (wykonywał) i jest świadomy, że zabronione jest:

2.1.1. używania jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania, które mogą zakłócić działanie Sklepu internetowego;

2.1.2. wykonywania jakichkolwiek czynności wykorzystujących nieproporcjonalnie duże ilości informacji lub powodujących nadmierne obciążenie infrastruktury Sklepu Internetowego (np. poprzez wysyłanie spamu);

2.1.3. zakłócania lub uszkadzania oprogramowania Sklepu internetowego lub jego funkcjonalności, w tym m.in. umieszczania w Sklepie internetowym materiałów zainfekowanych wirusami komputerowymi, "końmi trojańskimi", "bombami zegarowymi" lub innymi elementami mogącymi uszkodzić lub zakłócić strukturę programistyczną Sklepu internetowego.

3. Cena towarów i tryb płatności

3.1. Wszystkie ceny Towarów wskazane są w Sklepie internetowym, zawierają podatek VAT, który obowiązuje w chwili realizacji Zamówienia. Potwierdzając Zamówienie zgodnie z wnioskiem o zamówienie wskazanym w Sklepie internetowym, Klient zobowiązuje się do zapłaty aktualnej ceny Towaru.


3.2. Jeżeli którykolwiek z Produktów oferowany jest Klientowi w cenie specjalnej (tj. promocyjnej), oferta ta obowiązuje tylko w okresie wskazanym dla danego Produktu.

3.3. Oprócz ceny Produktu Klient płaci za usługę dostawy Produktu, jeżeli dla danego sposobu dostawy określona jest opłata. Potwierdzając Zamówienie zgodnie z wnioskiem o zamówienie wskazanym w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wskazane w nim opłaty za dostawę (jeżeli takie opłaty są określone dla konkretnego sposobu dostawy) oraz zapłatę. Klient zobowiązany jest do pokrycia wydatków Spółki z tytułu dostawy w wysokości opłaty za usługę dostawy, także w przypadku, gdy Produkt nie zostanie dostarczony (wydany) Klientowi z winy Klienta (w tym niestawienia się w umówionym miejscu/czasie), a także z tytułu powtarzających się wydatków na dostawę, o ile obie strony tak postanowią.

3.4. Płatność za Produkt i wybraną usługę dostawy może być dokonana przelewem bankowym, płatnością PayPal, płatnością Paysera, płatnością Stripe lub przy odbiorze Produktu, jeśli wybrany sposób dostawy pozwala na taką płatność.

3.5. Warunki płatności za Produkt mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a Spółka zastrzega sobie prawo do ich jednostronnej zmiany w każdym czasie.

3.6. Dokument potwierdzający płatność (np. polecenie zapłaty, ścisły dowód księgowy) potwierdza dokonanie płatności za zakup Produktu. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności przelewem bankowym, za dzień zapłaty za cenę Produktu uważa się dzień wpływu płatności na rachunek rozliczeniowy Firmy, natomiast w przypadku, gdy Klient dokonuje płatności natychmiastowej przy użyciu systemu PayPal lub Paysera, lub Stripe, za dzień zapłaty za cenę Produktu uważa się dzień wpływu płatności na konto Firmy w systemie PayPal lub Paysera, Stripe.


4. Zamawianie i dostawa Towarów

4.1. W celu dokonania zakupu Towaru Klient, który wyraził zgodę na niniejsze Warunki, wypełnia wniosek o Zamówienie i akceptuje go poprzez naciśnięcie przycisku z odpowiednim oznaczeniem "Dokończ zakup". Przyjęcie Zamówienia obejmuje zobowiązanie Klienta do dokonania płatności. Po otrzymaniu Zamówienia Klienta, Spółka wysyła na adres e-mail Klienta wskazany w aplikacji Zamówienia potwierdzenie ważności i realizacji Zamówienia. Zamówienie jest ważne do momentu jego realizacji lub do momentu odstąpienia od niego przez strony w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Towar jest dostarczany do Klienta w wybrany sposób, po opłaceniu Zakupu i wybranej usługi dostawy, chyba że Klient wybrał sposób dostawy Towaru umożliwiający płatność przy odbiorze.

4.3. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 2 do 3 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta powiadomienia zgodnie z pkt 4.1. niniejszego Regulaminu.

4.4. Dostawa Towarów, zgodnie z opłatą za usługę dostawy określoną w Zamówieniu, może nastąpić:

4.4.1. za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta na terenie Republiki Łotewskiej; 4.4.2. za pomocą usług skrytek pocztowych.

4.5. Klient zobowiązany jest być dostępny pod wskazanym w Zamówieniu numerem telefonu komórkowego i/lub adresem e-mail w celu uzgodnienia szczegółów dostawy (czas, miejsce) oraz innych kwestii niezbędnych do realizacji Zamówienia z przewoźnikiem Towaru (kurierem).

4.6. Dostawa Towaru zgodnie z Zamówieniem jest uważana za zakończoną, a Zamówienie za zrealizowane, jeżeli Towar zostanie dostarczony Klientowi, lub osobie przez niego upoważnionej, w uzgodnionym czasie i miejscu, po zweryfikowaniu jego tożsamości i uprawnień dokumentem potwierdzającym jego tożsamość (paszport, dowód osobisty) i uprawnienia, a pokwitowanie odbioru dostawy zostanie podpisane przez obie strony. W przypadku dostarczenia Towarów za pośrednictwem kuriera, Spółka upoważniła kuriera do podpisania w imieniu Spółki pokwitowania odbioru dostawy.

4.7. W przypadku dostawy Towarów z wykorzystaniem usług skrytek pocztowych, dostawę Towarów zgodnie z Zamówieniem uważa się za zakończoną, a Zamówienie za zrealizowane, gdy Klient, korzystając z otrzymanego powiadomienia SMS-em i/lub e-mailem o dostawie Towarów do skrytki pocztowej oraz kodu do otwarcia drzwi skrytki pocztowej, usunie Towary ze skrytki pocztowej.

4.8. Spółka ma prawo jednostronnie odstąpić od realizacji Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej, jeżeli Towar nie może być dostarczony zgodnie ze sposobem dostawy określonym w Zamówieniu w terminie i trybie określonym w niniejszym Regulaminie z winy Klienta lub okoliczności niezależnych od Spółki (np. jeżeli dostarczenie Towaru przez kuriera nie nastąpi z winy Klienta; jeżeli w terminie określonym w Warunkach nie udało się uzgodnić z Klientem szczegółów dostawy (czas, miejsce); jeżeli Klient lub jego osoba upoważniona nie pojawi się w uzgodnionym czasie i/lub miejscu dostawy; nie jest możliwa identyfikacja lub weryfikacja uprawnień Klienta lub jego osoby upoważnionej; jeżeli istnieją wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych Spółce).

4.9. Jeżeli zgodnie z postanowieniami punktu 4.8 Spółka jednostronnie odstąpi od realizacji Zamówienia, zwróci Klientowi cenę zakupu otrzymanych Towarów (pod warunkiem, że taka płatność została dokonana i otrzymana przez Spółkę) nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu, po uzgodnieniu wysokości zwrotu z Klientem. Dodatkowo, w przypadkach określonych w niniejszych Warunkach, Spółka potrąci z podlegającej zwrotowi ceny zakupu Towarów wydatki na usługi dostawy w wysokości kosztów dostawy, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu zgodnie z Zamówieniem. Żądanie zwrotu pieniędzy musi być złożone nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania przez Spółkę elektronicznego powiadomienia określonego w punkcie 4.1. Po upływie powyższego terminu Klient traci wszelkie prawo do żądania zwrotu ceny zakupu Towarów.

 1. Użytkowanie i jakość Towarów

5.1. Wszystkie właściwości Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego wskazane są w opisie każdego z nich. Przed rozpoczęciem korzystania z Towaru, Klient zobowiązany jest dokładnie przeczytać i zapoznać się ze składem i instrukcją obsługi Towaru. Klient zobowiązany jest do używania Towaru wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi, zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem Towaru. Jeżeli Towar zawiera alergen, na który Klient nie toleruje, Klientowi bezwzględnie zabrania się korzystania z Towaru.

5.2. Spółka gwarantuje, że sprzedawane Towary są zgodne z gwarancjami i normami producenta. Spółka nie gwarantuje zgodności Towarów z preferencjami, oczekiwaniami lub przeznaczeniem Klienta. Przedstawienie Towarów w Sklepie internetowym ma charakter wyłącznie informacyjny i może odbiegać od rzeczywistości.

5.3. Reklamacje dotyczące zgodności Towaru z postanowieniami punktu 5.2 oraz jego jakości są rozstrzygane zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów.

5.4. Spółka zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi Towaru w taki sposób, aby zapewnić Klientowi realną i proporcjonalną możliwość korzystania z Towaru do końca jego okresu przydatności do spożycia.


6. Prawo do odstąpienia od umowy. Wymiana i zwrot towarów

6.1. Klient ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i jednostronnie odstąpić od realizacji Zamówienia (tj. umowy zawartej ze Spółką na odległość) powiadamiając Spółkę nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania Towaru. Klient przesyła informację w formie swobodnej, jednoznacznie identyfikującą Klienta (imię, nazwisko), datę Zamówienia i treść Zamówienia, o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, w sposób jasny i zrozumiały wskazując wszystkie niezbędne dane, na adres: SIA "VPLAB", Visbijas prospekts 7, Riga, LV-1014, lub pocztą elektroniczną na adres. store@vplab.com (w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną, odpowiednie powiadomienie musi być wysłane z adresu e-mail, który Klient podał w Zamówieniu).

6.2. Po wysłaniu do Spółki pisemnego powiadomienia dotyczącego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jak wskazano w punkcie 6.1 Warunków, Klient musi zwrócić Towary (jeśli zostały dostarczone) nie później niż 14 (czternaście) dni od daty wysłania powiadomienia, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6.5 Warunków. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w czasie korzystania z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli Towar został wykorzystany do celów innych niż charakter, właściwości i działanie Towaru.

6.3. Z prawa odstąpienia od umowy określonego w pkt 6.1 Regulaminu może skorzystać wyłącznie Klient, który zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów Republiki Łotewskiej jest uznawany za konsumenta, tj. osobę fizyczną, która wyraża chęć nabycia, nabywa lub mogłaby nabyć lub wykorzystać produkt lub usługę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.4. Klient (konsument) nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy określonego w punkcie 6.1 Regulaminu w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

6.4.1. Towar ulega szybkiemu zepsuciu lub szybko upływa jego termin przydatności do spożycia;

6.4.2. Klient otworzył opakowanie Towaru, który nie może zostać zwrócony ze względów zdrowotnych i higienicznych;

6.4.5. W innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie Gabinetu nr 255 "Regulamin zawierania umów na odległość" z dnia 20 maja 2014 r.

6.5. Towary niezgodne z Zamówieniem (umowa na odległość) lub Towary, w stosunku do których skorzystano z prawa odstąpienia od umowy lub które są zwracane zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu, Klient wysyła pocztą i/lub przekazuje osobiście na adres prawny Spółki: Visbijas prospekts 7, Riga, LV-1014, Łotwa, lub z wykorzystaniem usług SIA "OMNIVA", po otrzymaniu od Spółki etykiety wysyłkowej SIA "OMNIVA", po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres. store@vplab.com co do terminu zwrotu Towaru. Klient pokrywa koszty związane ze zwrotem Towaru. Jeżeli Klient chce zwrócić Towar w trakcie dostawy, Towar musi zostać zwrócony przedstawicielowi Firmy (kurierowi), który go dostarczył.

 1. Zwrot i wymiana towarów

6.7. Towar, który podlega zwrotowi lub wymianie i w stosunku do którego korzysta się z prawa odstąpienia od umowy, musi być nieuszkodzony i nie może utracić wyglądu towaru przeznaczonego do sprzedaży (etykiety nie zostały usunięte lub uszkodzone, folie ochronne nie zostały zerwane itp.), nie mogą być naruszone właściwości użytkowe. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w takiej samej konfiguracji, w jakiej otrzymał go klient, należy dostarczyć dokumenty zakupu, instrukcje obsługi i inne akcesoria. Jeśli towar nie jest w kompletnej konfiguracji, uszkodzony, nieuporządkowany lub niewłaściwie zapakowany, firma ma prawo odrzucić towar, nie wymienić go i nie zwrócić klientowi pieniędzy zapłaconych za towar.

6.8. Pieniądze zapłacone za towary, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych z powodu wyboru przez klienta sposobu dostawy, który nie jest najtańszym standardowym sposobem dostawy oferowanym przez spółkę), w odniesieniu do których klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, zostaną zwrócone na konto klienta nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez spółkę informacji od klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Firma ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconej przez klienta kwoty do czasu otrzymania przez firmę towaru lub do czasu dostarczenia przez klienta firmie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, która czynność zostanie podjęta wcześniej.

6.9. W przypadku zwrotu lub wymiany towarów wysokiej jakości, które odpowiadają zamówieniu klienta, firma dokona zwrotu pieniędzy zgodnie z punktem 6.8, jednak klient nie otrzyma zwrotu kosztów dostawy towarów.

7. Wymiana informacji.

7.1. Firma wysyła wszelkie powiadomienia, prośby, reklamacje i inne komunikaty do klienta na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany w formularzu zamówienia (przestrzegając sposobu komunikacji wskazanego przez klienta).

7.2. Klient wysyła wszystkie powiadomienia, wnioski, roszczenia i pytania oraz komunikuje się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem store@vplab.com, telefonicznie pod numerem +371 28373736 lub wysyłając list (złożony osobiście) na adres prawny firmy: Visbijas prospekts 7, Riga, LV - 1014, Łotwa.

8. Prawo właściwe i procedura rozwiązywania sporów

8.1. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z aktami prawnymi Republiki Łotewskiej.

8.2. Zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają normom prawnym Republiki Łotewskiej.

8.3. W przypadku strat, strona winna zrekompensuje drugiej stronie straty zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Łotewskiej.

8.4. Wszelkie spory pomiędzy Firmą a Klientem będą rozwiązywane w drodze negocjacji, przy czym strony sporu będą dążyły do osiągnięcia porozumienia.

8.5. Jeżeli spór pomiędzy Spółką a Klientem nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, Klient (konsument) składa Spółce pisemny wniosek (wniosek złożony drogą elektroniczną nie wymaga podpisu), wskazując:

 1. swoje imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe;
 2. datę złożenia wniosku;
 3. istotę sporu, swoje roszczenie oraz jego uzasadnienie. 8.6. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji, a także inne dokumenty potwierdzające wniosek (o ile jest to możliwe). 8.7. W terminie 15 dni roboczych od otrzymania wniosku Spółka przekaże Klientowi (konsumentowi) pisemną odpowiedź na wniosek oraz poinformuje go o możliwym sposobie realizacji roszczenia lub rozwiązania sporu, jeżeli w ww. terminie nie dojdzie do porozumienia co do realizacji roszczenia Klienta (konsumenta) lub alternatywnego sposobu realizacji roszczenia. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na wniosek Klienta (konsumenta) w ww. terminie, Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta (konsumenta) na piśmie o konieczności wyznaczenia rozsądnego terminu, w którym odpowiedź zostanie udzielona oraz o potrzebie takiego przedłużenia. 8.8. Jeżeli Spółka uzna, że roszczenie Klienta (konsumenta) jest bezpodstawne lub jest gotowa zaproponować Klientowi (konsumentowi) inny sposób rozwiązania sporu, poinformuje o tym Klienta na piśmie w terminie określonym w pkt 8.7 niniejszego Regulaminu. Spółka ma obowiązek uzasadnić odmowę uznania roszczenia Klienta (konsumenta). 8.9. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez Spółkę satysfakcjonuje Klienta (konsumenta), spór uważa się za rozwiązany. 8.10. Jeżeli Spółka nie udzieli odpowiedzi na wniosek Klienta (konsumenta) w terminie określonym w pkt 8.7 niniejszego Regulaminu, uznaje się, że Spółka odmawia spełnienia roszczenia Klienta (konsumenta). 8.11. Jeżeli Spółka odmawia spełnienia roszczenia Klienta (konsumenta) lub zaproponowane przez Spółkę rozwiązanie nie satysfakcjonuje konsumenta, Klient (konsument) ma prawo odwołać się do:
 4. Centrum Ochrony Praw Konsumenta w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu sporu;
 5. Komisji Rozstrzygania Sporów Konsumenckich, strona internetowa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, która rozstrzyga spory w dziedzinie, w której działa Spółka;
 6. Komisji ds. Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, jeżeli pomoc udzielona Klientowi (konsumentowi) przez Centrum Ochrony Praw Konsumenta w rozwiązaniu sporu nie przyniosła rezultatów i możliwe jest zwołanie Komisji ds. Rozwiązywania Sporów Konsumenckich w celu rozpatrzenia sporu w danej dziedzinie;
 7. Właściwy sąd Republiki Łotewskiej zgodnie z procedurą ustanowioną przez przepisy wykonawcze, jeśli spór między Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem, który nie może być uznany za spór konsumencki, nie został rozwiązany w drodze negocjacji.
 1. Zmiany

9.1. Firma zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, modyfikacji, dodania lub zaprzestania dowolnej części niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Zmiany niniejszych Warunków wejdą w życie w momencie zamieszczenia odpowiedniego powiadomienia w Sklepie Internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego i zakup Towarów po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków będzie oznaczało, że Klient wyraził zgodę na te zmiany.

9.2. Spółka może, bez uprzedniego powiadomienia, zamknąć lub zmodyfikować dowolną część Sklepu Internetowego, poprawić błędy lub braki w dowolnej części Sklepu Internetowego, Towarach, materiałach, programach i/lub cenach wymienionych w Sklepie Internetowym, anulować lub zawiesić dowolną część Sklepu Internetowego, w tym dostępność dowolnej funkcji Sklepu Internetowego. Spółka może ograniczyć pewne funkcje i/lub całkowicie lub częściowo ograniczyć dostęp do Sklepu Internetowego bez wcześniejszego powiadomienia i zobowiązań.

10. Uznanie praw własności intelektualnej

10.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej przedstawione w Sklepie internetowym (w tym między innymi zarejestrowane lub niezarejestrowane prawa autorskie, patenty, wiedza technologiczna, informacje poufne, prawa do znaków towarowych lub wzorów) należą do Spółki lub jej licencjodawców. Wszelkie aktywa niematerialne oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku wykorzystania praw własności intelektualnej Spółki należą do Spółki

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji, Zamówienia i/lub uzyskanych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego, w celu realizacji Zamówienia (umowy na odległość), w tym poprzez przekazanie osobom trzecim w celu realizacji dostawy, realizacji płatności, tworzenia bazy danych klientów oraz statystyk, a także w celu zapewnienia zdolności kredytowej Klienta i możliwości wywiązania się ze zobowiązań płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności.

11.2. Na stronie Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach wydajnościowych/analitycznych, analizy zwyczajów zakupowych Klienta oraz indywidualnego przygotowania oferty (profilowanie).