POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku na Łotwie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem, które określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

SIA "VPLAB" podjęła niezbędne działania, aby dostosować się do wymogów Rozporządzenia i zapewnić, że dane osobowe klienta, zwanego dalej Klientem, który korzysta ze strony internetowej sklepu internetowego store@vplab.com, zwanego dalej Sklepem internetowym, i nabywa towary sprzedawane w Sklepie internetowym (w przypadku zakupu), zwane dalej Towarami, są przechowywane w sposób bezpieczny, przetwarzane zgodnie z prawem i tylko w określonych celach przetwarzania danych osobowych.

W celu poinformowania Klientów o tym, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza o nich SIA "VPLAB", została opracowana i zatwierdzona w niniejszym wydaniu Polityka przetwarzania danych osobowych Klientów SIA "VPLAB", zwana dalej Polityką:

 1. Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Klientów

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku Łotwa wdraża Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem, które określa procedury przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

SIA "VPLAB" podjęła niezbędne środki w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia oraz zapewnienia, że dane osobowe Klienta, zwanego dalej Klientem, korzystającego ze strony internetowej sklepu internetowego store@vplab.com, zwanego dalej Sklepem internetowym, oraz dokonującego zakupu towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, zwanych dalej Towarami (w przypadku ich zakupu), są przechowywane w sposób bezpieczny, przetwarzane zgodnie z prawem i tylko w określonych celach przetwarzania danych osobowych.

W celu poinformowania Klientów o tym, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza o nich SIA "VPLAB", została opracowana i zatwierdzona w poniższym wydaniu Polityka przetwarzania danych osobowych Klientów SIA "VPLAB", zwana dalej Polityką:

 1. Administrator danych i dane kontaktowe

1.1. Administratorem danych jest SIA "VPLAB", numer rejestracyjny 40203032621, adres prawny: Visbijas prospekts 7, Riga, LV - 1014, Łotwa, zwana dalej Spółką. 1.2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się ze Spółką, wysyłając e-mail na adres store@vplab.com lub odwiedzając biuro Spółki pod adresem Visbijas prospekts 7, Riga, LV - 1014, Łotwa, zwane dalej Biurem, które jest otwarte w każdy dzień roboczy od 9:00 do 17:00.

 1. Gromadzenie danych i kategorie

2.1. Dane osobowe mogą być uzyskane od Klienta i/lub, w razie potrzeby, z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne informacje. Kategorie danych osobowych, które Spółka może gromadzić i przetwarzać, są wymienione w Załączniku 1 do Polityki. 2.2. W celu rozwiania wątpliwości wyjaśnia się, że o Kliencie gromadzone i przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w punkcie 3 Polityki. Tylko w rzadkich przypadkach zbierane i przetwarzane będą wszystkie dane osobowe wymienione w Załączniku nr 1.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach:

3.1. W celu zawarcia i realizacji umowy na odległość (umowy kupna). Aby Spółka mogła sprzedać Klientowi Towary dostępne w Sklepie internetowym, musi przetwarzać wymienione w Załączniku nr 1:

 • Dane zakupowe, zwane dalej danymi zakupowymi.

Jeżeli Klient nie chce, aby jego Dane Zakupu były przetwarzane dla realizacji celu określonego w pkt 3.1 Polityki, Spółka odmówi sprzedaży Towaru Klientowi. Takie przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia i pełnej realizacji umowy na odległość (umowy kupna), a zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi płatności i księgowość internetową, przetwarzanie danych Zakupu Klienta jest prawnym obowiązkiem Spółki. 3.2. Aby umożliwić Klientowi otrzymanie i korzystanie z usług świadczonych w Sklepie Internetowym, Firma musi przetwarzać następujące wymienione w Załączniku nr 1:

 • Dane rejestracyjne;
 • Dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.3. W celu zapewnienia indywidualnego podejścia (oferowania indywidualnych ofert), oszczędności czasu oraz określenia ulubionych i najistotniejszych Towarów Klienta w wyniku automatycznego przetwarzania, a także w celu dostarczenia Klientowi spersonalizowanych ofert, Spółka potrzebuje przetwarzać następujące informacje wymienione w Załączniku nr 1:

 • Spersonalizowane dane Klienta W celu realizacji ofert ogólnych i spersonalizowanych, Spółka wysyła Klientowi powiadomienia o nowościach za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych powiadomień w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Klient może zrezygnować z otrzymywania powiadomień wysyłając wiadomość e-mail na adres store@vplab.com lub, jeśli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, w swoim osobistym profilu.

3.4. Aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było jak najprostsze i najwygodniejsze, Spółka samodzielnie analizuje jego działanie w celu poprawy jakości usług, podczas którego potrzebuje przetwarzać następujące informacje wymienione w załączniku nr 1:

 • Pliki cookies;
 • Dane analityczne.

3.5. W celu ochrony interesów Spółki i/lub Klienta. W celu ochrony interesów Klienta i/lub Firmy; w celu zapewnienia dowodów dla transakcji handlowych i innej komunikacji handlowej (przechowywanie wiadomości e-mail, przechowywanie dokumentów itp.); w oparciu o wykonanie umowy; w celu zapobiegania, ograniczania i badania nieuczciwego lub nielegalnego wykorzystania marki, usług lub Towarów Firmy, lub celowego zakłócenia; w celu przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych lub zapewnienia jakości usług, Firma musi przetwarzać następujące informacje wymienione w załączniku nr 1:

 • Dane dotyczące zakupów;
 • Dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego.

3.6. W celu ustalenia, wykonania, obrony i przeniesienia roszczeń. W celu ustalenia, wykonania, obrony i przeniesienia roszczeń opartych na wykonaniu umowy zawartej na odległość (umowy kupna) lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy zawartej na odległość (umowy kupna), lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego, lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki polegającego na wykonywaniu praw do roszczeń, Spółka musi przetwarzać następujące informacje wymienione w Załączniku nr 1:

 • Dane dotyczące zakupu;
 • Dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego.

3.7. W celu wypełnienia obowiązków prawnych. W celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i umów międzynarodowych, a także w celu weryfikacji tożsamości na podstawie realizacji umowy zawartej na odległość (zakupu) lub w celu podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy na odległość (zakupu), lub w celu ochrony interesów prawnych Spółki, Spółka musi przetwarzać następujące informacje wymienione w Załączniku nr 1:

 • Dane dotyczące zakupu;
 • Dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego.

3.8. Udzielanie informacji instytucjom publicznym: w celu udzielania informacji instytucjom administracji państwowej i podmiotom operacyjnym w ilości i przypadkach określonych w aktach prawnych, wszelkich danych osobowych Klienta dostępnych Firmie (w zależności od odpowiedniego żądania i jego podstawy prawnej).

3.9. W przypadku, gdy Klient wyrazi jakiekolwiek żądanie lub zada pytanie Firmie, jakiekolwiek dane osobowe Klienta wymienione w załączniku nr 1 mogą być przetwarzane w zależności od charakteru i celu żądania i/lub pytania.

3.10. Dla innych szczególnych celów, o których Klient zostanie poinformowany w momencie dostarczenia odpowiednich danych do Firmy.

3.11. Spółka nie gromadzi historii przeglądania przez Klienta stron internetowych na stronach osób trzecich i nie zapisuje takich informacji. Spółka nie przesyła osobom trzecim żadnych danych osobowych dotyczących historii przeglądania przez Klienta Sklepu Internetowego, które mogłyby zidentyfikować Klienta.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe Klienta na następujących podstawach prawnych: 4.1. Na podstawie umowy zawartej na odległość (umowy kupna) pomiędzy Klientem a firmą: w trakcie zawierania i realizacji umowy, a także na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. 4.2. Na podstawie aktów prawnych: w celu przestrzegania krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, które są wiążące dla firmy. 4.3. Na podstawie zgody klienta. 4.4. W uzasadnionym interesie firmy.

 1. Procedura przetwarzania danych osobowych.

5.1. Firma przetwarza dane klienta przy użyciu nowoczesnych technologii, biorąc pod uwagę istniejące ryzyko związane z prywatnością osób fizycznych oraz rozsądne środki techniczne, organizacyjne i finansowe, którymi dysponuje firma. 5.2. W celu zapewnienia jakościowego i operacyjnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z klientem, firma może upoważnić swoich partnerów do wykonania odrębnych czynności, takich jak dostawa towarów, zwrot towarów itp. W przypadku, gdy podczas wykonywania tych operacji partnerzy firmy przetwarzają dane osobowe klienta, które są w posiadaniu firmy, tacy partnerzy są uważani za przetwórców (osoby, które przetwarzają dane klienta w imieniu firmy), a firma ma prawo do przekazania danych osobowych klienta niezbędnych do wykonania tych operacji swoim partnerom. 5.3. Partnerzy firmy (w roli procesorów) zapewniają przestrzeganie wymogów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami firmy i aktami prawnymi. 5.4. Partnerzy firmy nie będą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z klientem w imieniu firmy.

 1. Ochrona danych osobowych.

6.1. Firma chroni dane osobowe klienta przy użyciu nowoczesnych technologii, z uwzględnieniem istniejących zagrożeń związanych z prywatnością osób fizycznych oraz racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych i finansowych, jakimi dysponuje firma, w tym stosuje następujące środki bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Zamknięte pomieszczenia i odmowa dostępu dla osób nieupoważnionych;
 2. Stosowanie oprogramowania typu firewall;
 3. Szyfrowanie danych podczas transmisji (szyfrowanie SSL);
 4. Stosowanie oprogramowania do ochrony i wykrywania włamań;
 5. Wdrożenie innych środków bezpieczeństwa.
 1. Odbiorcy danych osobowych

7.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez firmę nie są ujawniane osobom trzecim (w tym m.in. informacje o zakupionych towarach lub usługach otrzymanych w sklepie internetowym), z wyjątkiem przypadków, gdy:

 1. dane takie muszą zostać przekazane odpowiedniej stronie trzeciej w kontekście umowy zawartej z klientem w celu wykonania funkcji niezbędnej do realizacji umowy lub przekazanej przez prawo (na przykład instytucji kredytowej w celach płatniczych lub w celu zapewnienia wykonania usług, takich jak dostawa towarów firmy);
 2. klient udzielił wyraźnej i jednoznacznej zgody;
 3. dane osobowe muszą być udostępnione osobom przewidzianym w aktach prawnych na ich uzasadnione żądanie, w sposób i w zakresie przewidzianym w aktach prawnych;
 4. dane osobowe muszą być udostępnione w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy zgodnie z aktami prawnymi, na przykład poprzez zwrócenie się do dostawców usług prawnych, firm windykacyjnych, mediatorów, sądów lub innych instytucji państwowych przeciwko osobie, która naruszyła uzasadnione interesy firmy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

8.1. Firma zachowuje i przetwarza dane osobowe klientów tak długo, jak długo spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. podczas obowiązywania umowy z klientem;
 2. podczas gdy istnieje prawny obowiązek zatrzymania danych przez firmę;
 3. dopóki firma lub klient mogą realizować swoje uzasadnione interesy zgodnie z procedurami ustanowionymi w przepisach prawnych (na przykład w celu złożenia sprzeciwu lub wniesienia lub obrony roszczenia w sądzie);
 4. podczas gdy istnieje ważna zgoda klienta na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych. 8.2. Po upływie wszystkich terminów przetwarzania danych osobowych klienta, o których mowa w Polityce 8.1, dane osobowe klienta są bezpowrotnie usuwane.
 1. Dostęp do danych osobowych i inne prawa klienta

9.1. Klient ma prawo do otrzymania informacji określonych w aktach prawnych dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Większość informacji klienta jest już umieszczona na prywatnym koncie klienta w sklepie internetowym firmy i na stronie internetowej sklepu internetowego firmy, z którego klient korzysta w celu otrzymywania usług i towarów firmy, i gdzie klient może osobiście zapewnić poprawność swoich danych osobowych i zarządzać nimi w razie potrzeby, w tym poprawiać, usuwać lub zmieniać. 9.2. Zgodnie z przepisami prawa klient ma również prawo do żądania od firmy dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania od firmy ich uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych klienta, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych (przekazywania innym administratorom danych). Te prawa klienta są realizowane w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie wynika z prawnie uzasadnionych obowiązków firmy i jest realizowane w interesie firmy. 9.3. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw:

 1. pisemnie osobiście w siedzibie firmy, przedstawiając osobisty dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
 2. drogą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres mailowy firmy: store@vplab.com. Odpowiednie żądanie musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, ale taki wymóg nie jest obowiązkowy dla klienta, jeśli firma posiada wystarczające informacje, aby zapewnić, że otrzymany e-mail z żądaniem pochodzi od klienta (np. e-mail jest wymieniony jako dane kontaktowe na koncie klienta w sklepie internetowym, formularzu zamówienia). 9.4. Po otrzymaniu prośby klienta o skorzystanie z jego praw, firma weryfikuje tożsamość klienta, ocenia prośbę i spełnia ją zgodnie z przepisami. 9.5. Firma wysyła odpowiedź do klienta pocztą w formie listu zaadresowanego na wskazany przez klienta adres kontaktowy lub podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysyła go na adres e-mail klienta (biorąc pod uwagę preferowany przez klienta sposób otrzymania odpowiedzi). 9.6. Firma zapewnia zgodność z wymogami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych zgodnie z aktami prawnymi. Jeśli klient zgłosił zastrzeżenia wobec firmy, firma podejmuje niezbędne działania, aby rozwiązać zastrzeżenia klienta. Jeśli jednak to się nie uda, klient ma prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego (w Republice Łotewskiej jest to Inspektorat Państwa Danych).

10. Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych i prawo do jej wycofania

10.1. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na przykład, ale nie tylko, na otrzymywanie indywidualnie dopasowanych reklam i ofert) poprzez autoryzację w sklepie internetowym, na stronie internetowej sklepu internetowego (na przykład formularze subskrypcji wiadomości), osobiście w siedzibie firmy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres store@vplab.com. 10.2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona udzielona, osobiście w siedzibie firmy, poprzez autoryzację w sklepie internetowym lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy firmy: store@vplab.com. Wysyłając wycofanie zgody na w/w adres e-mail firmy, wycofanie zgody musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, jednak wymóg ten nie jest obowiązkowy dla klienta, jeśli firma posiada wystarczające informacje do zweryfikowania, że otrzymany e-mail z wycofaniem zgody pochodzi od klienta (np. e-mail jest wymieniony jako dane kontaktowe na koncie klienta w sklepie internetowym, formularzu zamówienia). 10.3. Po otrzymaniu wycofania zgody przez klienta, firma nie będzie już przetwarzać danych osobowych klienta w określonym celu, który był oparty na takiej zgodzie. 10.4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych klienta, które miało miejsce w okresie obowiązywania zgody. 10.5. W celu uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych klienta, którego firma dokonuje w oparciu o inne podstawy prawne (np. na podstawie zawartej umowy na odległość (umowy kupna)).

 1. Powiadomienia handlowe

11.1. Komunikacja dotycząca powiadomień handlowych o towarach i/lub usługach firmy oraz innych niepowiązanych powiadomień (takich jak reklamy, ankiety dla klientów) jest prowadzona przez firmę zgodnie z zewnętrznymi aktami regulacyjnymi lub za zgodą klienta. 11.2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień handlowych od firmy, autoryzując ją w sklepie internetowym, na stronie internetowej sklepu internetowego (na przykład formularze subskrypcji wiadomości) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres store@vplab.com. 11.3. Zgoda klienta na otrzymywanie powiadomień handlowych jest ważna do momentu jej wycofania (nawet po rozwiązaniu umowy na odległość (umowy kupna)). Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie kolejnych powiadomień handlowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych w punkcie 10.2. niniejszej Polityki. 11.4. Firma przestanie wysyłać powiadomienia handlowe, gdy tylko żądanie klienta zostanie przetworzone. Przetwarzanie żądania zależy od możliwości technologicznych, co może potrwać do siedmiu dni roboczych. 11.5. Wyrażając swoją opinię w ankietach i pozostawiając swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon), klient wyraża zgodę na to, aby firma mogła się z nim skontaktować w sprawie oceny klienta, korzystając z podanych przez klienta danych kontaktowych.

 1. Komunikacja z klientem

12.1. Firma komunikuje się z Klientem korzystając z podanych przez niego danych kontaktowych (przede wszystkim numeru telefonu i adresu e-mail). 12.2. Spółka komunikuje się z Klientem w zakresie realizacji zawartej umowy na odległość (umowy sprzedaży) na podstawie tej umowy (np. koordynacja sposobu i czasu dostawy Towaru, koordynacja informacji o płatnościach, zmianach w Zamówieniu itp.)

 1. Odwiedziny w Sklepie internetowym i przetwarzanie plików cookies

13.1. W Sklepie internetowym mogą być wykorzystywane pliki cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies dostępnych jest w Polityce przetwarzania plików cookies.

 1. Ważność i zmiany w Polityce

14.1. Niniejsza Polityka jest dostępna w siedzibie Spółki oraz w sklepie internetowym pod adresem store@vplab.com. Na odrębne życzenie Klienta Polityka może być wydana w odrębnym egzemplarzu na adres Biura lub przesłana na adres e-mail Klienta. 14.2. Spółka jest jednostronnie uprawniona do zmiany niniejszej Polityki poprzez powiadomienie Klientów o odpowiednich zmianach w sklepie internetowym Spółki, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób według uznania Spółki. 14.3. Spółka zachowuje poprzednie wersje Polityki, które są dostępne w sklepie internetowym Spółki. 14.4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 2 maja 2019 roku i zastępuje poprzednio zatwierdzoną Politykę Prywatności.

Załącznik nr 1.

Polityka przetwarzania danych osobowych klientów SIA "VPLAB"

Kategorie danych osobowych


Nr.


kategoria danych osobowych

Rodzaje danych osobowych


Uwagi


1.

Dane dotyczące zakupu

Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności, dane dotyczące płatności (w tym m.in. numer rachunku bankowego), imię i nazwisko osoby trzeciej, która odbiera Produkt (Produkty) (jeżeli Klient sam go nie odbiera) oraz powód autoryzacji.

Adres dostawy Towaru podawany jest tylko wtedy, gdy wybranym podczas składania Zamówienia sposobem dostawy jest usługa kurierska, która dostarcza Towar pod określony adres.

W przypadku, gdy w imieniu Klienta Towar odbiera osoba trzecia, Klient zgadzając się z Polityką potwierdza, że taka osoba trzecia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz że Klient poinformował ją o tym.

2.

Dane rejestracyjne.

Imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres dostawy towaru, informacje o karcie płatniczej, informacje o koncie PayPal, Paysera, Stripe.

Wymienione dane będą zbierane i przetwarzane od Klienta, jeżeli Klient zdecyduje się na rejestrację w sklepie internetowym Spółki pod adresem. store@vplab.com.

3.

Dane dotyczące korzystania z usług sklepu internetowego.

Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres IP, historia publicznie wyrażanych przez Klienta opinii o produktach sprzedawanych w sklepie internetowym, historia komunikacji pomiędzy Klientem a firmą (w tym korespondencja e-mail), dane pozostawione w koszyku, historia odpowiedzi na ankiety udzielone w sklepie internetowym, dane dotyczące zamówień/zakupów Klienta, historia zamówień, historia płatności.


4.

Pliki cookies

Historia działań na sklepie internetowym.


5.

Dane analityczne.

Historia zamówień/zakupów, historia przeglądania stron w sklepie internetowym, historia płatności, historia komunikacji pomiędzy firmą a klientem (w tym wymiana maili), opinie klientów, odpowiedzi udzielone podczas ankiet.

Biorąc pod uwagę, że Spółka chce, aby sklep internetowy i proces zakupowy był jak najprostszy i najwygodniejszy dla klientów, Spółka samodzielnie prowadzi analizę i monitoring swojego działania, podczas którego analizujemy i przetwarzamy wyżej wymienione dane osobowe klienta.

6.

Dane spersonalizowane.

Imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres dostawy produktu, historia sposobów dostawy produktu, historia sposobów płatności, historia przeglądania sklepu internetowego, historia zamówień/zakupów, adres IP.